Política de privacitat

La Federació Catalana de Natació (FCN) com a titular d’aquest lloc web té especial interès en assegurar el principi de transparència, així com, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals facilitades a través del web.

Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), a continuació posem li informem sobre el possible tractament de dades personals per part de la FCN, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.

La visita al lloc web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que sigui necessari subministrar dades de caràcter personal, li advertirem sobre això.

A on van les teves dades? I qui és el responsable del seu ús?

Les dades personals que vostè faciliti suposen una acció positiva per a ser tractades i incorporades als fitxers responsabilitat de la Federació Catalana de Natació (FCN); CIF: G65123143; Adreça: C/ Diputació 237 baixos 1 – 08007 Barcelona; Tel. +34 93 488 18 54; Correu electrònic: federacio@natacio.cat

Quines dades tractem?

La web es una lloc informatiu i no recull dades.

En el cas que hi hagi un formulari web de recollida de dades, com podria ser un formulari de contacte, les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i el seu enviament suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquesta política de privacitat.

Les dades personals seran dades bàsiques per poder gestionar la seva sol·licitud, com poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, i el motiu de contacte.

La FCN pot utilitzar cookies tècniques estrictament necessàries pel funcionament d’aquesta web, tot i que la informació que se n’obtingui es anònima i es conservarà per un període màxim de dotze mesos (Veure Política de Cookies).

Amb quina finalitat tractem les seves dades en els formularis web?

Les dades que ens faciliti en els nostres formularis web suposen un consentiment exprés i voluntari per l’exclusiva gestió de la seva sol·licitud.
No es farà un ús posterior ni cessió a tercers de les dades sense la seva autorització prèvia.

Durant quin període de temps conservem les seves dades?

Quan les dades personals obtingudes deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual vostè les va facilitar, la FCN deixarà de fer-ne ús. Aquestes seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents la FCN.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La remissió de qualsevol formulari web es una acció positiva i inequívoca de consentiment per al tractament de les dades per la FCN, en la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari per a la consecució dels serveis donats per la FCN.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Per part de la FCN no se cediran a tercers les dades sense previ consentiment de vostè.

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per vostè, així com, les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació, com podria ser les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat pública competent.

L’accés per encarregat de tractament a dades responsabilitat de la FCN sols serà sota el principi de confidencialitat i secret professional, dins la prestació de serveis contractats.

Quins drets i obligacions té davant aquest tractament de dades?

És responsabilitat de l’usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatoris en els formularis web. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, sent responsabilitat de l’usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s’entendrà que les dades no han estat modificades i que són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals de forma gratuïta, dirigint-se per escrit amb fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant quin dret vol exercir a l’adreça del nostre domicili social situat al C/ Diputació, núm. 237, baixos 1a – 08007 Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça del nostre Delegat de Protecció de Dades: dpd@natacio.cat; tot això sense efectes retroactius sobre l’anterior tractament, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d’això es derivin del responsable del fitxer.

En concret el contingut general dels seus drets són::

Accés: Permet a l’usuari web accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FCN està tractant les seves dades personals i en cas afirmatiu, obtenir informació completa sobre aquestes dades i el seu tractament.

Rectificació: Permet a l’usuari web corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.

Supressió: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van facilitar.

Limitació: L’usuari web tindrà dret a obtenir de la FCN la paralització del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

(a) l’usuari impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a la FCN verificar-ne l’exactitud;

(b) el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;

(c) La FCN ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’usuari web les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;

(d) l’usuari s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de la FCN prevalen sobre els de l’interessat.

En aquest cas la FCN no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas la FCN deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’usuari, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat: L’usuari tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat a la FCN, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, en aquest cas l’usuari interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

Quines vies de reclamació hi ha?

Davant qualsevol dubte o si considereu que no s’han atès correctament els vostres drets, podeu contacta amb:

• El Delegat de Protecció de Dades de la Federació Catalana de Natació: dpd@natacio.cat

I en el cas de que en un mes no es resolgui la vostra sol·licitud o considera que s’han infringit alguns del seu drets, podreu presentar una reclamació a:

Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid, o l’organisme públic competent, o l’autoritat de control de protecció de dades competent.

Com garantim la seguretat de les seves dades?

La FCN tractaran les dades amb la màxima confidencialitat i guardaran secret professional respecte de totes ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions amb l’usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, el cost de l’aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al fet que estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que la FCN no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

Política de COOKIES

No et preocupis: les cookies són una cosa molt senzilla i que tots els webs necessiten per funcionar. Aquí t’expliquem què són les cookies i com les utilitzem al nostre web.

Què són les cookies?

Les Cookies (cat. “Galetes”) és un fitxer que es descarrega per emmagatzemar i recuperar dades d’un equip terminal a l’ordinador o equip informàtic de l’usuari, en accedir a determinades pàgines web, que s’arxiva en el disc dur o a la memòria temporal, que reté dades de l’usuari i sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, i permeten accions com fer consultes més ràpides.

Les Cookies recollides en el lloc web de la FCN son tècniques estrictament necessàries pel seu funcionament, per això son anònimes i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

L’usuari pot esborrar les Cookies del seu disc dur sempre que ho desitgi, o bloquejar la recollida d’informació en el seu navegador d’Internet. Si no desitja que les Cookies siguin emmagatzemades, haurà de configurar-se el navegador web per a tal ús. En cas de no emmagatzemar-les, algunes funcionalitats del web de FCN poden no estar disponibles, per que son estrictament necessàries pel la seva operativa. La informació és únicament per a l’ús particular de FCN, no revelant ni compartint aquesta informació amb tercers.

La informació que aquest web emmagatzema al seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica un usuari de forma anònima. Les Cookies ens ajuden a millorar el nostre web i a prestar un servei millor i més personalitzat.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms ni de l’adreça des d’on es connecten ni qualsevol altra dada personal identificativa de l’usuari.

Quins tipus de Cookies utilitza FCN?

TIPUS DE COOKIES PROPIETAT PROPÒSIT D’AQUEST TIPUS DE COOKIES
Cookies Sessió Pròpies Les cookies pròpies són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Recull el valor relatiu a l’Acceptació de cookies per part del navegador utilitzat per l’usuari de la pàgina web, que romanen a l’arxiu de cookies del navegador mentre estàs a la nostra pàgina web. És a dir, estan actives mentre dura la visita a aquest web i, per tant, són esborrades del teu ordinador al abandonar-lo.
Cookies Support Recull el valor relatiu a l’acceptació de cookies per part del navegador utilitzat per l’usuari de la pàgina web.

Com pots configurar les teves Cookies?

En navegar i continuar en el nostre lloc web, estaràs consentint l’ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Com a usuari, tens la possibilitat d’exercir el teu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de Cookies, en tot moment, modificant les opcions del navegador; per exemple:

Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet> privacitat> Configuració. Per més informació, pots consultar el recolzament de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada. Per més informació, pots consultar el recolzament de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

Google Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut. Per més informació, pots consultar el recolzament de Google o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències > Seguretat. Per més informació, pots consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Opera: Configuració > Opcions > Avançat > Cookies. Per més informació, pots consultar el recolzament d’Opera o l’Ajuda del navegador.

Si fas servir un altre navegador diferent dels anteriors, consulta la seva política d’instal·lació, ús i bloqueig de cookies.

Què passa si es desactiven les Cookies?

Algunes funcionalitats dels serveis o àrees d’aquest lloc web podrien no funcionar.

Es fan transferències internacionals de Cookies?

La FCN no realitza transferència internacional de Cookies. Pots informar-te de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques.

Quant de temps es conserven les Cookies?

Les cookies pròpies són conservades per una termini màxim de 12 mesos.

Drets i Política de Protecció de Dades

Pel que fa a l’exercici de drets i altres qüestions de privacitat no específiques de les Cookies, accedir l’apartat de drets de la política de dades.

Actualitzem la nostra política de Cookies?

És possible que actualitzem la política de Cookies de la nostra pàgina web. Per això, et recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixis al nostre lloc web, amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què utilitzem les Cookies.